El turista que viaja a Barcelona gasta 998 euros en total

NOTA DE PRENSA EMITIDA POR EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Tot i els esdeveniments polítics i els atemptats de l’any passat, Barcelona i l’entorn de  Barcelona, aconsegueixen un nivell de fidelització elevat, ja que un 47% dels visitants van ser repetidors.

Amb tot es destaca l’increment del turista de primera visita, 6 punts percentuals més que l’any 2016; sobretot el que arriba amb vols de llarga distància,  segons les darreres dades que l’Observatori del Turisme a Barcelona, impulsat  per la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i Turisme de Barcelona, ha fet públiques sobre el perfil del turista que va visitar la ciutat de Barcelona i el seu entorn durant el 2017.

DESPESA

Segons aquestes dades, la despesa global del turista que va visitar la ciutat va ser de 998€  (62€ menys que l’any 2016).

Sense considerar el cost de l’allotjament, el transport  i el paquet turístic, el turista va gastar-se 329€ durant la seva estada a la destinació; gairebé el doble del turista que es va allotjar a l’entorn de Barcelona (171 €) i una xifra similar a la despesa del 2015, però inferior a la del 2016, on es va arribar a un màxim de 352€.

Si s’analitza la despesa durant l’estada del turista per partides, dins la ciutat de Barcelona, el 45% es destina a menjar i begudes. A l’Entorn de Barcelona, aquest percentatge puja fins el 63%.

Al contrari succeeix amb les compres que a la ciutat representa el 24% de la despesa amb una mitjana de 82€ per turista, mentre que a l’Entorn no arriba al 21%. L’entreteniment i el transport intern són les altres dues partides de despesa importants.

TRANSPORT

El mitjà de transport presenta un comportament molt diferenciat entre els que visiten la ciutat i els que opten per l’Entorn de Barcelona.

Un any més, l’avió és el transport principal utilitzats pels turistes que visiten la ciutat de Barcelona. El 83% van fer-ho a través de l’aeroport,  10 punts més que quatre anys enrere.

També va créixer el tren com a mitjà d’arribada (8,6% del total).

A l’Entorn de Barcelona, en canvi, el vehicle privat va ser el mitjà més utilitzat (47%) seguit de l’avió (37%).

Ambdós mitjans, tenen dades molt similars als anys anteriors.

En clau de transport intern dins la ciutat de Barcelona, el metro és el mitjà més utilitzat; 2 de cada 3 turistes l’utilitzen. El taxi i l’autobús mantenen quotes similars a l’any anterior (38% i 28%, respectivament).

Pel que fa a les opcions de contractació dels diferents aspectes del viatge, els turistes que ho fan per compte propi es consolida com la forma més utilitzada tant a la ciutat (78% dels turistes) com a l’Entorn de Barcelona (72% dels turistes).

ELS LLOCS MÉS VISITATS

Els llocs de la ciutat de Barcelona que els turistes visiten segueixen mantenint el mateix ordre que l’any 2016, essent Les Rambles (76%), el Barri Gòtic (64%) i la Sagrada Família (61%) els tres espais més destacats, seguit de la zona marítima i el Passeig de Gràcia.

Pels turistes, la ciutat segueix sent contemplada com una destinació per passejar-hi tot i que 4 de cada 10 troba que hi ha massa gent per fer visites.

La nota de valoració global del turista que visita Barcelona ciutat és de 8,8 sobre 10. Gairebé idèntica a l’any anterior.

Els aspectes millor valorats de la ciutat segueixen essent l’arquitectura (9,3 sobre 10)  i la cultura (8,9 sobre 10) i les més baixes la neteja (7,8 sobre 10) i el nivell de soroll (6,9 sobre 10).

La nota global del turista allotjats a l’Entorn de Barcelona va ser de 8,2 sobre 10 i es destaca l’entorn natural i el contacte amb la gent com els aspectes millor valorats.

Per últim, el nivell de victimització és molt similar al de l’any passat situant-se al voltant del 2% el percentatge de turistes que han estat víctimes d’algun delicte, concretament contra la seva seguretat personal.

Aquest treball ha estat realitzat per l’Observatori del Turisme a Barcelona,  impulsat  per la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i Turisme de Barcelona, en base a una mostra de 12.180 entrevistes a turistes repartides de forma proporcional durant tot l’any 2017 i amb un marge d’error inferior al 2%.

“L’Observatori del Turisme a Barcelona, ciutat i regió” té per objectiu estudiar i crear coneixement al voltant de la destinació Barcelona, formada per la ciutat i el seu entorn territorial.

La creació d’aquest ens forma part del Pla Estratègic de Turisme 2020, que recull la necessitat de crear un Observatori del Turisme que permeti la millora de la gestió i la planificació de la destinació, reduint els efectes no desitjats, millorant la qualitat de vida per als residents i l’experiència turística per als visitants.